Πρόταση Επενδυτικού Σχεδίου ΙΚΕ στο Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ