Διαχείριση Αποβλήτων

  • Περιβαλλοντική Διαχείριση Στερεών & Υγρών Αποβλήτων

  • Άδειες Συλλογής, Μεταφοράς & Προσωρινής Αποθήκευσης

  • Τοπικά Σχέδια Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΑΔΑ)

  • Σχεδιασμός Συστημάτων και Δικτύων Ανακύκλωσης - Κομποστοποίησης

  • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)