Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Αναφορές Βιωσιμότητας σε :

  • Life Cycle Assessment (LCA)

  • Carbon Footprint Product (CFP) Report

  • Environmental Product Declaration (EPD)

  • Science-Based Targets (SBT) 

  • Environmental, Social & Governance (ESG) Disclosure

  • Climate and Carbon Neutrality Certification

- Συμβουλευτική για ISO series και EMAS