Περιβαλλοντικές Μελέτες

  • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

  • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

  • Οικολογικές Μελέτες - Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις

  • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ)

  • Ορνιθολογικές Μελέτες

  • Ανανεώσεις Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

  • Μελέτες Ηχορύπανσης

  • Σκοπιμότητας Έργων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

  • Οικοτουριστικές Μελέτες