Μελέτη LCA/EPD TITAN

Μελέτη LCA/EPD TITAN

 

Τα κατασκευαστικά προϊόντα αποτελούν σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε την συνεργασία μας με την ΤΙΤΑΝ Cement Group σε μια σειρά Reports (LCA, EPD) για τα αδρανή υλικά, με σκοπό την βελτίωση της στρατηγική τους για την αειφορία.

EcoVibes Team