Περιβαλλοντική πιστοποίηση προϊόντων για την ΔΡΟΜΕΑΣ ABEEA

Περιβαλλοντική πιστοποίηση προϊόντων για την ΔΡΟΜΕΑΣ ABEEA

 

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA) και Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντoς (EPD) για την εταιρία επίπλων ΔΡΟΜΕΑΣ ABEEA (Ιανουάριος 2021 - Φεβρουάριος 2021).

Την πιστοποίηση EPD από τον διεθνή οργανισμό International EPD® System έλαβαν τα προϊόντα : μεταλλικές βιβλιοθήκες και μεταλλικές συρταριέρες με κωδικούς εγγραφής S-P-02949 και S-P-02671 αντίστοιχα.

Τα EPDs πιστοποιητικά δημοσιεύτηκαν στα ακόλουθα links:

Metallic Bookcases (low version) & Metallic pedestals (Type 1/2/3/3) Metallic pedestals (Type 1/2/6)