Ανάλυση και Σύνταξη Εκθέσεων για Blockchain Assets